سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا سلیمی – کارشناسی ارشد مهندسی دریا
عبدالعلی مراثی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احمدرضا صفری – دانشجوی دکتری، پژوهشکده زیر سطحی اصفهان

چکیده:

مشاهدات تجربی نشان داده است، که فشارکمانش واقعی در پوست ههای استوان های تق وی تشده تحت فشار خارجی کمتر از مقادیر متناظر تئوری است و دلیل اختلاف بین نتایج تئوری و تجربی به
عقیدة بسیاری از محققان وجود نواقص اولیة هندسی اس ت. که ن واقص اولیه به معنی انحرافکوچکی از شکل مفروض اولیة سازه م یباشد. امروزه اگر بتوان شکل تغییرشکل اولیه را محاسبه کرد و یا تقریبی مناسب برای آن در نظر گرفت، م یتوان با نرم افزارهای موجود تحلیلگر بار کمانش واقعی یا فشارهای بر روی یک پوستة استوان های تغییرشکل داده را بدست آورد و به منظور طراحی دقیفتر این سازه ها به کار برد.
به منظور ایجاد انحرافات اولیه بر اساس آزمایشان عملی که در این زمینه انجام شده است، پس از ترسیم مدل نمونه به کمک خود نرم افزار و المان بندی مناسب، با توجه به حالت کمانشی که از مدل انتظار می رود بارگذاری اولیه ای به سیستم اعمال می شود تا انحراف مورد نظر درپوسته ایجاد شود و سپس مساله تحلیل کمانش می شود و در نهایت این بارگذاری در پهناهای مختلف خود بررسی می گرد. آنچه در این مقاله به آن خواهیم پرداخت محاسبة فشارکمانش بدنه فشار زیردریایی با در نظرگرفتن اثر تغییرشکلهای اولیة هندسی و پهناهای مختلف آن، توسط نرم افزار ANSYSمیباشد.