سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام نصر اصفهانی –
فاطمه احمدی –

چکیده:

وقتی بسته موج مربوط به یک ذره با اسپین ۱/۲ در میدان گرانشی حرکت میکند، شتاب و گرانش با ایجاد دوران ویگنر، باعث تغییر حالتهای اولیه خالص به حالتهای آمیخته میشود. حرکت دایرهای ذره با اسپین ۱/۲ در فضا زمان شوارتشیلد بررسی شده است. فیدیلیتی اسپینی حالتهای اولیه و نهایی به صورت تابعی از تکانه ذره، شعاع حرکت ذره و مدت زمان ویژه حرکت محاسبه شده است. نمودار تغییرات فیدیلیتی اسپینی برای زمان ثابت، برحسب تکانه و شعاع مسیر ذره رسم شده است.