سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا ساکتی – کارشناس ماشینری شرکت خوارزمی پتروشیمی بندر امام، شرکت خوارزمی – واحد ت

چکیده:

برای هر تجه یزی اعم از مکا نیکی یا الکترون یکی بر اساس مشخصات فن ی و رفتار آن در زمان کارکرد م ی توان ی ک تابع توزیعی تخص یص داده و با محاسبه قابل یت اطم ینان دستگاه و احتمال خراب ی آن برا ی زمان تعم ی ر دستگاه تصمیم گ یری نمود . در این تحق یق رفتار، زمان ها ی تعم یرات و محاسبه قابل یت اطم ینان تورب ین واحد ن یروگاه شرکت آب نیرو پتروشیمی بندر امام نیز مورد بررسی قرار گرفته است .