سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی آبادی فراهانی –
علیرضا فضلعلی –
محسن دانشور –
جلال شبان طاهری –

چکیده:

یکی از عوامل کاهش بازدهی پیل سوختی پدیده قطبش است . قطبش پدیده ای الکترودی است که یک یا هر دو الکترود در یک پیل می توانند تحت تاثیر آن قرار گیرند . این پدیده عموما در جریانهای بالا رخ می دهد .در اثر این پدیده یک سلول قطبیده نیاز به اعمال پتانسیلی بیش از پتانسیل نظری دارد تا بتوان شدت جریان معینی را از آن گرفت . پدیده قطبش به سه نوع قطبش غلظتی ۲ ، قطبش فعالسازی ۳ و قطبش اهمی ک ۴ تقسیم می شود که در این مقاله ما به بررسی قطبش فعالسازی می پردازیم یکی از روابط بسیار مهم و کلی که در مورد محاسبه این قطبش در پیلهای سوختی SOFC`S وجود دارد معادله بالتر -ولمر است .که در این مقاله با توجه به مقادیر قطبش فرضیات ساده کننده ای در نظر گرفته و معادله بالتر -ولم ر را به شکل مناسبی ساده کرده ایم که مقادیر خطا تایید کننده این فرضیات ساده کننده است .