مقاله محاسبه كارايي و كوشش مالياتي ادارات كل امور مالياتي استانهاي مختلف كشور: روش تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: محاسبه كارايي و كوشش مالياتي ادارات كل امور مالياتي استانهاي مختلف كشور: روش تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله ادارات امور مالياتي استانها
مقاله تحليل پوششي داده ها (DEA)
مقاله ظرفيت مالياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازار عباس
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيديحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس تعريف، كارايي از تقسيم ستانده هاي يك بنگاه بر نهاده هاي مورد استفاده آن بدست مي آيد كه براي محاسبه آن، دو روش كلي پارامتري و غيرپارامتري وجود دارد. در روش غير پارامتري كه اساس محاسبات اين مقاله است؛ با استفاده از بهينه سازي رياضي، كارايي، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در اين مطالعه ادارات كل امور مالياتي هر استان به عنوان يك واحد تصميم گيرنده قلمداد شده كه داراي چندين نهاده و ستانده است. با توجه به آمار نهاده ها و ستانده هاي در اختيار ادارات كل امور مالياتي استانها، به ارزيابي كارايي اين ادارات كل پرداخته شده است. براي مقايسه كارايي، استانهاي كشور در دو بخش «بر اساس درجه توسعه يافتگي» و «مشاركت در پرداخت ماليات» طبقه بندي شده اند. بررسي انجام شده در مورد تعيين كارايي ادارات كل امور مالياتي استانها با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)، حاكي از آن است كه بطور متوسط طي دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، كوشش مالياتي كل كشور معادل ۷۹٫۵ درصد بوده است. همچنين بر اساس درجه توسعه يافتگي، ميانگين كارايي استانهاي توسعه يافته معادل %۷۳ و كارايي استانهاي كمتر توسعه يافته معادل %۸۹٫۵، و بر اساس مشاركت در پرداخت ماليات، ميانگين كارايي استانهايي كه سهم آنها بيشتر از ۰٫۵ درصد از كل ماليات وصولي كشور است؛ در حدود %۷۶٫۷ و استانهايي كه سهم آنها كمتر از ۰٫۵ درصد از كل ماليات وصولي كشور است، معادل %۸۰ بوده است.