مقاله محاسبه كيفيت سود بر اساس سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي و نيروي کار و رابطه آن با پايداري سود در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: محاسبه كيفيت سود بر اساس سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي و نيروي کار و رابطه آن با پايداري سود در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت سود
مقاله پايداري سود
مقاله سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي و نيروي کار
مقاله بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به بررسي رابطه کيفيت سود با پايداري سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. هدف تعيين معياري جديد براي محاسبه کيفيت سود است. بدين منظور، كيفيت سود بر اساس سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي و نيروي کار محاسبه مي شود و سپس با استفاده از روش داده هاي تابلويي رابطه آن با پايداري سود مورد آزمون تجربي قرار مي گيرد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه نشان مي دهد كه بين کيفيت سود با پايداري سود، هم در رويکرد گذشته نگر و هم در رويکرد آينده نگر رابطه معني داري وجود دارد. در رويکرد گذشته نگر، از نسبت هاي مالي و در رويکرد آينده نگر، از رگرسيون هاي سري زماني براي محاسبه کيفيت سود بر مبناي سرمايه گذاري استفاده شده است. جامعه آماري، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۷۸ است و اقلام تعهدي، بازده سهام و سود سهام پرداختي متغيرهاي کنترل هستند.