سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش عبدالهی، – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه
محمد طالبیان – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه
مهدی امنیت طلب – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مطالعه سعی شده با به کارگیری نظریه ی کوانتومی تابعی چگالی (DFT) با کمک یک راهکار نو، تقریبی برای میدان نیروی ساختار سه گوشی کوارتز در دمای آزمایشگاه (α-Quartz) به دست آوریم. محاسبات بر اساس هامیلتونی B3LYP در پایه ی G(2d) 6-311+ بر روی خوشه ی H16Si7O6 که اتم های یک سلول واحد شبکه را در بر دارد، انجام شده است. همخوانی بیشتر نتایج به دست آمده با طیف تجربی و همچنین افزایش سرعت فرآیند محاسبه از ویژگیهای این روش است