سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس
امیر کارگر – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پاشش بهینه انژکتورها و توزیع یکنواخت دبی سوخت در صفحه انژکتور موتور موشک ازپارامترهای اساسی درنیروی پیشرانش می باشد. به علت پیچیدگی های زیاد و تا حدی ناشناخته در فرایند اتمیزاسیون اسپری، اغلب تحقیقات دراین زمینه بصورت تجربی انجام شده است هدف از ارائه این مقاله استفاده از روش اپویلیف برای یافتن توزیع مناسب دبی اکسیدکننده و احیا کننده در صفحه انژکتور میکروموتور موشک با ارایش دایروی و هم مرکز انژکتور موشک آزمایشگاهی و استفاده از روش انرژیتیک ایویلیوف، میزان دبی و نسبت ترکیبات پاشش محاسبه شده است. ابتدا تئوری روش و روابط محاسباتی بیان شده و در نهایت برای صفحه انژکتور مدل بکار گرفته شده است. بدلیل مزایای انژکتورهای گریز از مرکز نسبت به جریان مستقیم، در مدل صفحه این نوع انژکتور ها لحاظ شده است. در نهایت با نوشتن کد کامپیوتری مشخصه های انرژی شامل نسبت ترکیبات Km و ضریب افزایش اکسیدکننده آلفا در المانهای صفحه انژکتور محاسبه می گردد که با مقایسه نتایج حاصل از کد و مقادیر مرجع (از جداول با کدهای محاسباتی مانند کد ASTRA) نحوه چیدمان انژکتورها، نوع و میزان دبی آنها در صفحه انژکتور بهینه طرح می شود.