سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرحیم همتیان – استادیار – دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهندسی مکانیک
محمودرضا زارع – کارشناس ارشد – دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهندسی مکانیک
سالار خواجه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهندسی مکان

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید جهت محاسبه معکوس بارهای اعمالی به یک صفحه کامپوزیت ی با رفتار غیر خط ی ارائه م ی گردد. در این روش کرنش افقی به عنوان کمیت نمونه برداری در نظر گرفته م یشو د. با استفاده از روش فرمولبندی اجزاء محدود و استفاده از یک روند تکر ار شونده , ماتریس حساسیت کرن ش های تعدادی از نقاط سازه نسبت به بارها ی اعمال ی محاسبه شده و با کمک آن و انجام عملیات هموارسازی مجهولات مساله تعیین می گردند. بارهای اعمال ی م ی توانند به صورت فشار گسترده یا نیروهای متمرکز باشند. با استفاده از چند مثال کارایی و دقت روش پیشنهاد ی نشان داده م یشود.