سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن فروزانی – کارشناس ارشد مکانیک – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عباس ولی – کارشناس ارشد مکانیک – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

امروزه استفاده از شناورهای هیدروآیرودینا میک در سطح وسیعی از مناطق مختلف جهان صورت می گیـرد . در طراحی اینگونه شناورها، محاسبة مقاومت هیدرودینامیکی از اهمیت خاصی برخوردار است . با توجـه بـه هندسة زیر بدنه، بررسی مقاومت هیدرودینامیکی فاز سקֱرش حرکت، با استفاده از روشهای تحلیلی به علـت پیچیدگی فراوان آن ع ملاً امکان پذیر نیست و از روابط نیمه تجربی که تلفیقی از تئوریهـای موجـود و نتـایج آزمایشهای حوضچة یدک کشی است، استفاده می شود . در این مقالـه بـا اسـتفاده از روش تئـوری صـفحات سرشی و ارائه روشی برای مدل کردن بدنة شناورهای هیـدروآیرودینامیک، مقاومـت هیـدرودینامیکی یـک شناور نمونه مورد محاسبه قرار گرفته و اثر پارامترهایی مانند مکان مرکز جـرم، زاویـة تـریم شـناور، زاویـة عرضی کیل و سرعت شناور بر مقاومت هیدرودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است