سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم تحفه – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرشته اختری – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،رجایی
مرتضی اصلانی نژاد – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

چکیده:

با استفاده از فرمالیسم کوبو، در یک شیر اسپینیF/N/F که در آن فرو مغناطیس و N فلز غیر مغناطیسی است، چگالی جریان الکتریکی و مقاومت مغناطیسی با استفاده از روش میدان الکتریکی موثر محاسبه گردیده است . این محاسبات نشان میدهند که مقدار مقاومت مغناطیسی بزرگ در این حالت افزایش یافته است . این محاسبات برای هندسه موسوم بهCPPیعنی برای حالتی که جریان الکتریکی عمود بر لایهها برقرار است، انجام شده است .