مقاله محاسبه مقاومت موج سازي يک شناور زير دريايي با استفاده از روش المان مرزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۳۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: محاسبه مقاومت موج سازي يک شناور زير دريايي با استفاده از روش المان مرزي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش المان مرزي
مقاله سطح آزاد
مقاله شناور زير دريايي
مقاله مقاومت موج سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زمانيان دهکردي سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، براي محاسبه مقاومت موج سازي يک شناور زيردريايي با استفاده از روش المان مرزي (BEM) و المان بندي سطح جسم به وسيله المان هاي چهارضلعي هذلولوي و المان بندي سطح آزاد آب درياي اطراف زيردريايي به وسيله المان هاي چهار ضلعي و همچنين با به کارگيري قضيه گرين براي هر نقطه از ميدان جريان، معادله انتگرالي پتانسيل سرعت را روي جسم و سطح آزاد اعمال شده و با تشکيل سيستم معادلات و اعمال شرايط مرزي، پتانسيل سرعت، محاسبه شده است. سپس، با مشتق گيري از پتانسيل سرعت، مقادير فشار و نيروها محاسبه گرديده و در نتيجه مقاومت موج سازي مورد بررسي و حل عددي قرار گرفته و نتايج به صورت زير ارايه شده است. به منظور بررسي صحت کد نوشته شده، نتايج به دست آمده با نتايج شناور ويگلي و يک زير دريايي بيضيگوني UV11 مورد مقايسه قرار گرفته است.