سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاووس زارع – کارشناس ارشد تبدیل انرژی – عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف
علی دهقانیان – کارشناس ارشد هوادریا – عضو هیات پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کامبیز عالمی پور – کارشناس ارشد هوادریا – عضو هیات پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور پرنده اثر سطحی با استفاده از نمودارهای گولد هامر و هاروالد محاسبه شده، که این نمودارها بر اساس تست مدلهای فیزیکی توسط ITTC 1967 بدست آمده است. در ابتدا سرعت برخاست با استفاده از ضرائب آئرودینامیکی محاسبه شده، سپس مقاومت هیدرودینامیکی و آیرودینامیکی در چند سرعت با در نظر گرفتن کم شدن خط آبخور از روابط و نمودارهای مربوط محاسبه شده است. مقایسه ای نیز بین مقاومت هیدرودینامیکی شناور با بال و بدون بال انجام شده است. در پایان یک سری نمودار بی بعد برای مقایسه با نمونه آزمایشگاهی رسم شده است.