سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشید فرنو احمدی – دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید عبادی – معاونت پژوهشی دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو

چکیده:

به منطور کالیبراسیون داده های ثبت شده در باند حرارتی دو روش متداول می باشد :• استفاده ازیک (جسم سیاه) ١ داخلی• اندازه گیری دما ی مربوط به تارگتهای نصب شده بر روی زمین روشهای عنوان شده دارای دو ضعف عمده می باشند :١- ماهیت نقطه ای داده های مرجع٢- عدم در نظر گرفتن(قابلیت نشر) ٢ اجسام استفاده از مقدار واقعی انرژی تابش شده از یک پیکسل برای کالیبراسیون داده های ثبت شده در باند حرارتی ضمن کاهش ضعفهای فوق الذکر عملیات کالیبراسیون داده ها را از دیدگاه قوانین فیزیکی قابل توصیف می نماید .بدین منظور روشی ارائه شده است که توسط آن مقدار انرژی واقعی تابش شده از یک پیکسل با معلوم بودن نوع عوارض موجود در پیکسل ، درصد مساحت تحت پوششدمای مربوط به لحظه ثبت اطلاعات دریک محدوده طول موجی معین محاسبه می شود . طراحی وتست نرم افزا ر U.P.E وبرای مناطقشهری نشان می دهد که امکان تولید و کاربرد عملی چنین اطلاعاتی موجود می باشد