سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام مبارک حسن – دانشجوی دکتری هواشناسی – واحد علوم و تحقیقات
امیرحسین مشکواتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در فاصله زمانی ۱۴ تا ۱۸ مارس سال ۱۹۹۸ سامانه ای در مرکز مدیترانه شروع به شکل گیری نموده و با حرکت به سمت شرق مناطق غرب و شمال غرب ایران را در روز ۱ مارس تحت تاثیر قرار داده است. گرچه شدیدترین فعالیت سامانه در روز مارس در شرق دریای مدیترانه بود است. به عنوان بخشی ازمطالعات انجام شده در خصوص شکل گیری ، تقویت و تضعیف این سامانه انرژی آن شامل انرژی درونی، پتانسیل و جنبشی مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی ها دیده می شود که انرژی درونی و پتانسیل الگوی مشابه ای داشته اما مقادیر عددی آن ها متفاوت است. در طی دورهمورد مطالعه کمینه انرژی درونی ۱/۴۲ (ژول بر متر مربع)، بیشینه آن ۱/۵۶ (ژول بر متر مربع)، کمینه انرژی پتانسیل ۰/۵۷۵ و بیشینه آن ۰/۶۲۵ (ژول بر متر مربع) می باشد. با شکل گیری سامانه الگوی انرژی نیز تغییر یافته و خطوط هم مقدار در جهت حرکت سامانه تغییر جهت می دهند.
بررسی انرژی جنبشی در روز ۱۴ مارس نشان میدهد که در محدوده جت جنب حاره مقدار انرژی جنبشی۸ (ژول بر متر مربع) بوده و در طی روز ۱۵ به ۱۰ افزایش می یابد. در روز ۱۶ مارس ساعت ۱۲ به ۸ کاهش یافته و سپس در روز ۱۷ مارس که سامانه در غرب ایران بارش داشته است، مجددا به ۱۰ افزایش می یابد.