سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی احمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
کاوس میرعباس زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
اردشیر حسین پور – دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

یکی از مسائل مورد توجه در طراحی و ساخت سیستمهای مایکروویو چرخش امواج الکترومغناطیسی هنگام عبور از محیطهای فریتی است . فریت هابا توجه به داشتن ضرائب شکست مختلف نسبت به امواج قطبیده دایره ای راستگرد و چپگرد، باعث بروز پدیده چرخش فارادی می شوند و موج را در حین عبور از فریت می چرخانند . هنگام استفاده از فریت ها به عنوان دوران دهنده فارادی اندازه میدان مغناطیسی داخلی فریت مورد استفاده حائز اهمیت می باشد . در این مقاله نحوه ساخت دوران دهنده فارادی مناسب برای باند X از جنس فریت استرنسیم شرح داده شده و سپس با استفاده از
ضرائب وامغناطیدگی و محاسبات تئوری تغییر فاز امواج الکترومغناطیسی هنگام عبور از محیط های فریتی با استفاده از تئوری اختلال و نتایج حاصل از اندازه گیری تجربی تغییر فاز میدان مغناطیسی در داخل دوران دهنده فارادی محاسبه شده است .