سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نخعی – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
فرج ا… فیاضی – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
علی محمودی – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

حوضه آبریز رودخانه زولاچای دارای وسعتی در حدود ٩٦٠ کیلومتر مربع بوده و در جنوب غرب سلماس قرار دارد. در این تحقیق بار کل رسوب رودخانه زولاچای با استفاده از خصوصیات هیدرولیکی و رسوب شناسی محاسبه شده است. این خصوصیات شامل عمق جریان، شیب کانال رودخانه، عرض رودخانه، سرعت جریان آب، دبی، زاویه استقرار ذرات رسوبی و اندازه مشخصه ذرات(d٣٥, d٤٠, d٥٠, d٦٥, d٩٠ ) هستند. همچنین با اندازه گیریدمای آب رودخانه لزجت سینماتیکی آب به جهت تأثیر آن در حرکت مواد رسوبی مشخص شده است. میزان بار معلق رسوب رودخانه با استفاده از روش پیشنهادی یانگ برابر (۳۸۲۸۴/۸۵تن بر سال ) برآورد شده است. اینتحقیق نشان می دهد که بار بستر بر اساس روش میر- پیتر و مولر، حدود ٢٠ درصد بار معلق رودخانه را تشکیل می دهد. کمترین مقدار آن مربوط به ماسه خیلی ریز حدود۰/۱درصد و بیشترین مقدار آن مربوط به ماسهدرشت حدود ٣٢ درصد می باشد