سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین کرمی – گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

بدیهی است که سفره های کارستی ناهمگن (heterogenous) هستند. در بعضی از مناطق درجه ناهمگنی شدیدا بالا بوده و آب زیر زمینی معمولا از مجاری لوله مانند با قطر زیاد (بزرگتر از ۱ سانتیمتر) عبور می کند. درچنین سفره هایی روش هایمرسوم سفره های تراوای دانه ای (granular porous aquifers) قابلیت کاربرد ندارند. در موارد دیگر، درجه ناهمگنی نسبتا پایین بوده و آب زیر زمینی معمولا از شکافها و درزه های با بازشدگی کم و خلل وفرج به هم پیوسته عبور می کند. این قبیل سفره های کارستی کمبیش مانند سفره های تراوای دانه ای (که آنها هم تا اندازه ای ناهمگن هستند) رفتار می کنند. در چنین موارد، آنالیزهای مرسوم سفره های تراوای دانه ای می توانند بکار گرفته شوند. در این تحقیق روش جدیدی اختراع شده است که محاسبه درجه ناهمگنی سفره کارستی را با استفاده از آنالیز داده های آزماش پمپاژ محکم می باشد. در این روش ضریبی ارائه می شود که درجه ناهمگنی (heterogeneity ratio) نامیده می شود و واحد آن درصد است. این ضریب تغییرات مربوط به مقادیر ضرائب انتقال که به طور متوالی برای مخروط افت در حال گسترش بدست می آید را منعکس می نماید. به منظور برآورد درجه ناهمگنی تعداد ۷۲ مجموعه داده آزمایش پمپاژ در سنگ های آهکی آنالیز شده است. نتایج بدست آمده از حدود ۰% برای سفره های آهکی همگن تا حدود ۱۹% در توده های آهکی ناهمگن متغی راست. مقادی ردرجه ناهمگنی برای مشخص کردن کلاس های مختلف ناهمگنی (کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر این، می توان حداقل زمان لازم برای آزمایش پمپاژ در سفره های ناهمگن را تخمین زد.