سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه اکبری کیان – کارشناسی ارشد عمران آب، کارشناس امور حفاظت و مهندسی رودخانه مهندسین
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشگاه صنعت و آب برق شهید عباسپور
مرتضی کلاهدوزان – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فرسایش کناره عموماً به دو صورت فرسایش سطحی کناره و تخریب توده ای آن می باشد. در این تحقیق به ارائه یک روش مناسب جهت محاسبه فرسایش کناره در رودخانه های شنی با مکانیزم تخریب طره ای، در بازه مستقیم پرداخته شده است همچنین مدل حاضر توانایی محاسبه تغییرات تراز بستر را داشته و برای ارزیآبی این مدل از داده های آزمایشگاهی ایکدا ۱۹۸۱ که برای محاسبه فرسایش کناره در رودخانه های شنی انجام گردیده استفاده شده است مدل تحلیلی فرسایش کناره بر اساس شرایط هیدرولیکی و مورفولوژیکی رودخانه و نیروهای وارده بر کناره بدست آمده است. و نتایج حاصل ازمدل تحلیلی نشان می دهد که زمان بدست آمده از مدل تحلیلی برای تعریض شدگی رودخانه با نتایج آزمایش ایکدا همبستگی خوبی دارد.