سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شوشتری زاده ناصری – کارشناس ارشد فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسل
وحید چگینی – دکتری مهندسی ساحل، مرکز ملی اقیانوس شناسی

چکیده:

برآورد نرخ انتقال رسوب موازی ساحل در گستره وسیعی از تحقیقات مهندسی ساحل ضروری است و روش های زیادی برای محاسبه آنوجود دارد. یکی از متداول ترین این روش ها ، روشCERCاست . تا کنون ضرایب مختلفی برای واسنجی (کالیبراسیون) این فرمول ارایه شده شده است . در این تحقیق پس از معرفی تعدادی از این ضرایب، نرخ مزبور با استفاده از فرمول CERCمحاسبهشده است .سپس مقایسه ای بین مقادیر بدست آمده توسط این فرمول ها و مقدار اندازه گیری شده توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری صورت گرفته و ضرایب مختلف این فرمول تعیین گردیده است .دقیق ترین برآورد نرخ انتقال رسوب موازی ساحل در منطقه ساحلی بابلسر با استفاده از ضریب ارائه شده توسط del Valle و همکارانبدست می آید. بنابراین پیشنهاد می شود که در شرایط هیدرودینامیکی و مُرفولوژیکی مشابه در سواحل شمالی ایران از این ضریب استفاده شود.