سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه اکبری کیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشگاه صنعت و آب برق شهید عباسپور ( نویسنده طرف مکاتبه )
مرتضی کلاهدوزان – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فرسایش کناره عموما " به دو صورت فرسایش سطحی کناره و تخریب تودهای آن میباشد . در این تحقیق به کمک یک مدل تحلیلـ ی، سرعت فرسایش کناره بر اساس تفاوت بین میزان حمل رسوب و میزان رسوب ته نشین شده محاسبه می شـود . و در اصـل، زمـانی فرسـایش صورت میگیرد که حمل ذرات خاک از سطح کناره بیشتر از رسوبات تهنشین شده باشد . این بررسی در رودخانههای شنی با بازه مستقیم، که در آن تخریب کناره بصورت طرهای ١ اتفاق میافتد، صورت گرفته است . برای ارزیابی مدل، از دادههای آزمایشگاهی ایکیدا ( ۱۸۹۱ ) – که بر روی رودخانههای شنی – به منظور اندازهگیری فرسایش کناره صورت گرفته، استفاده شده است . و بطور متوسط، نتاِیج حاصل از مدل با نتاِیج حاصل از آزماِیش مطابقت دارد .