سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین زمانی – قرارگاه بازسازی قائم، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان، تهران
ناصر علیزاده هوشیار – قرارگاه بازسازی قائم، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان، تهران
مهدی نصیری – قرارگاه بازسازی قائم، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان، تهران

چکیده:

کاربرد ماشین در تونلسازی با گذشت زمان هرروز ابعاد تازه تری می گیرد و به اهمیت آن افزوده می شود. پیشرفت مداوم طراحی ماشین های حفاری مستلزم دانستن عوامل تأثیر گذار در برش مکانیکی سنگ است. یکی از مهمترین عوامل به کارگیری موفق ماشین های حفاری، طراحی بهینه و پیش بینی سرعت حفاری آنهاست. این نوع طراحی نیاز به مطالعه کامل شرایط زمین و مشخصات هندسی ابزار برش دارد. دیسکهای حفاری ابزار برشی هستند که در کله حفاری ماشین های تمام مقطع نظیر ماشین های تونل بری سنگ سخت بکاربرده می شوند. ماشین های تمام مقطع با استفاده از آرایش مناسب دیسکها، سرعت حفاری نسبتاً بالا‎یی به خود اختصاص داده اند. در این مفاله ابتدا به بررسی دیسکهای برشی و عوامل مؤثر در فرسایش و مستهلک شدن آنها به عنوان مهمترین جزء در حفاری سنگ پرداخته شده و سپس نحوه محاسبه نرخ مصرف آنها مورد مطالعه قرارگرفته است. در پایان به عنوان مطالعه موردی، نرخ مصرف دیسک برشی در قطعه پنجم پروژه تونل انتقال آب قمرود محاسبه شده است