سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباسعلی رستمی – استاد شیمی دانشگاه مازندران ( بابلسر ) ، دانشکده ی علوم پایه، بخش شیمی
محمدحسین فاطمی – استادیار شیمی دانشگاه مازندران ( بابلسر ) ، دانشکده ی علوم پایه، بخش شی
فریدون اشرفی – استادیار شیمی دانشگاه پیام نور ساری ، خ فرهنگ ، خ ۵۱ خرداد ، دانشکده ی عل
نجمه مهدوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ساری ، خ فرهنگ ، خ ۵۱ خرداد ، دان

چکیده:

امروزه رگرسیون خطی چند گانه ) ) MLR در زمینه های گوناگون شیمی ،مانند بررسی های مربـوط به چگونگی ارتباط ساختار با ویژگی، QSPR ، به طور گسترده به کار گرفتـه شـده اسـت . در ایـن مطالعات ویژگی های ساختاری مولکول ها توسط کمیت های عددی که ب ه توصیف کننده معروفنـد، نشان داده می شوند . هنگام استفاده از روش رگرسیون خطی چند گانه ، توصیف کننده ها به عنوان ورودی در نظر گرفته شده وخروجی ، فعالیت یا ویژگی مورد مدل سازی است . با این هدف ،در ایـن پژوهش مدل سازی و پیش بینی آنتالپی تبخیـر برخـی از الکـل هـا و آل دئیـد هـا ی آلیفاتیـک و آروماتیک با استفاده از رگرسیون خطی چند گانه صورت گرفت . به این منظور ابتدا۳۰ ترکیـب بـه عنوان سری داده ها انتخاب شدند . سپس ۹۳ توصیف کننـده ی الکترونـی ،هندسـی ،توپولـوژی و کوانتوم – شیمیایی برای تمام مولکول ها در سری داده ها مورد محاسبه قرا ر گرفت . بـا اسـتفاده از تکنیک های انتخاب متغیر مرحله ای توصیف کننده های مهمتر انتخـاب و سـپس بـه کمـک روش رگرسیون خطی چند گانه ) ) MLR بین این توصیف کننده ها و فاکتور آنتالپی تبخیـر مـدل سـازی انجام شد . همچنین برای ارزیابی صحت و قدرت پیش بینی مدل روش اعتبار سنجی تقاطع ی به کـاربرده شد . این امر می تواند،ناشی از در نظر گرفتن روابط خطی بین توصیف کننده ها و فعالیت مـورد مدل سازی باشد