سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی افشاری باویل – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی , دانشگاه تبریز
سعید شجاعی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی , دانشگاه تبریز
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی , دانشگاه تبریز
علی سلطانی والا – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی , دانشگاه تبریز

چکیده:

برهمکنش الکترون و فونون نوری که منجر به گیر اندازی الکترونها در چاه کوانتومی می شود , در ترابرد الکترونها نقش تعیین کننده ای دارد . در این مقاله ابتدا احتمال گیر اندازی توسط چاه کوانتومی در حضور پتانسیل تغییر شکل نوری به روش عددی محاسبه شده است . با استفاده از نتایج بدست آمده، ترابرد الکترونها در بایاسهای اعمالی مختلف بررسی می شود و با استفاده از یک روش نظری , پویش آزاد الکترونی و پارامترهای اساسی آشکارسازهای چاه کوانتومی مادون قرمز یعنی بهره نوری ،پاسخ دهی و آشکارپذیری تعیین می شود .