سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا خسروی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، پژوهشکده هوا دریا
حسن فروزانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، پژوهشکده هوا دریا

چکیده:

یکی از مسائل پیچیده و درعین حال با اهمیت در طراحی سازه شناورها، ضربه هیدرودینامیکی است. نیروی حاصل از ضربه هیدرودینامیکی چون در زمان کوتاهی به سازه اعمال می شود، مقدار آن بسیار زیاد است. بنابراین محاسبه نیروهای فوق از نظر طراحی سازه با اهمیت است. برای اشکال هندسی ساده با حذف نیروهای کشش سطحی و لزجت سیال چند حل تحلیلی وجود دارد. ولی برای شکلهای پیچیده ضربه هیدرودینامیکی مورد بررسی قرار نگرفته است. دراین مقاله، برخورد جسم با سطح آب به صورت عددی حل شده، این جریان مغشوش و با لحاظ نیروهای جاذبه، کشش سطحی و لزجت سیال و همچنین جریان هوای اطراف جسم بررسی شده است. دقت نتایج حل عددی در مقایسه با حلهای تحلیلی و نتایج تجربی بسیارخوب است.