سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوشین آقارشتی – محاسبه وتحلیل پارامترهای لرزه خیزی درناحیه شمال غربی ایران
مهدی زارع – عضوهیات علمی ورئیس پژوهشکده زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

ایران بخشی ازبزرگترین ناحیة دگرریختی وهمگرائی زمین است که حاصل دگرریختی باوسعت سه میلیون کیلومترمربع پوستةقاره ای دراثربازشدگی دریای سرخ وحرکت به سوی شمال خاوری ورقةعربستان وبرخوردصفحات عربی واورازیاست.ازسوی دیگر ورقةهنددرحال حرکت به سوی شمال _شمال باختری به ( سمت صفحة ایران است .برآینداین دوحرکت سبب چرخش ورقةایران نسبت به اورازیا می شود . (جکسون وهمکاران_ ۱۹۹۰ یکی ازمهمترین رویدادهای این دگرریختی زمین لرزه می باشد.بررسی زمین لرزه های به وقوع پیوسته وکشف ارتباط آنها بازمین ساخت منطقه می تواندباعث شناخت استعدادلرزه خیزی مناطق مختلف کشورگردد.شناخت قابلیت لرزه خیزی وبدست اوردن پارامترهای حاصل اززلزله کمک شایانی درمقاوم سازی سازه هاجهت کاهش خسارات ناشی اززلزله به همراه دارد. لذا دراین مقاله سعی شده است تابابررسی خصوصیات سایزموتکتونیکی درناحیه شمال غرب ایران به مختصات، طول ۴۴ تا ۵۱ درجةشرقی وعرض ۳۴ تا ۴۰ درجةشمالی ،پارامترهای لرزه خیزی ( Mmax,Mmin ,λ , β ) درگسترةطرح بااستفاده ازنرم افزار(کیکو_سالیوال ۱۹۹۰ )محاسبه گرددو با توجه به نتایج حاصل ،پرخطرترین مناطق لرزه خیزدرگسترة طرح شناسائی گردیده ولزرم مطالعات دقیق ریزپهنه بندی لرزه ای ونیز ساخت وسازمقاوم ترواصولی تر جهت پیشگیری هرچه بیشتردرمقابل خطرات وعوارض احتمالی زلزله های آینده پیشنهادمی گردد.