سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا محسنی – کارشناس آمار وجمعیت اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی
رضا عبداللهی – مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی

چکیده:

با توجه به حرکت دولت و نظام سازمان دولتی به سوی بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای عملکرد ، که اجرای کامل آن در افق چند ساله( ۵ تا ۸ سال) پیش بینی می شود ، آماده کردن شرایط و زیر ساختها به منظور تسهیل اجرای این نوع بودجه بندی کاملاً خودنمایی می کند .یکی از ارکان مهم بودجه ، پرداخت های فوق العاده کارکنان بخصوص در ادارات دولتی می باشد.در حال حاضر توزیع وتقسیم این نوع پرداخت ها تابع ضوابط و شرایط خاصی نبوده و تقریباً حالتی سلیقه ای بخود گرفته است.پرداخت های فوق العاده که در این مقاله اختصاص به « اضافه کار و ماموریت » دارد ، بسیار سریعتر و راحت تر از سایر ارقام بودجه قابل شاخص گذاری و عملیاتی کردن می باشد.در ط – رح حاض – ر راهبرد محاسبه و توزی – ع فوق العاده ها بر اساس عملکرد تشریح گردیده است .