سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا شجاعی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اکبر رجبی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مزونها شامل کوارک پاد کوارک بوده مزونهای غیر نسبیتی شامل کوارکهای سنگین می باشند این مزونها از معادله شرودینگر تبعیت می کنند . در این مقاله ما با در نظر گرفتن پتانسیل بین ذرات به صورت پتانسیلن وسانی, غیر نوسانی, معادله شرودینگر را به طور دقیق و تحلیلی حل نموده ایم.. سپس با استفاده از هم ارزی جرم و انرزی جرم مزونها K، D را محاسبه نموده ایم مقادیر محاسبه شده با مقادیر تجربی همخوانی بسیار خوبی دارد.