سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه خرامان – گروه مهندسی کنترل دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

هنگامی که جسمی دی الکتریک د ر مقابل آنتن قرار می گیرد، روی پرتو ۱ و امپدانس آنتن اثر می گذارد . در این مقاله، اثر دی الکتریک بر روی پرتو آنتن و امپدانس آن مورد بررسی قرار می گیرد . روش تحلیل Mie ، به عنوان روش ” بررسی اثر متقابل کره دی الکتریک و آنتن دی پل نیم موج ” ، انتخاب شده است . در پای ان نیز نتایج حاصل از تحلیل با مقادیر اندازه گیری در آزمایشگاه مقایسه شده است .
مدل تحلیلی، با استفاده از نرم افزار MATLAB تهیه شده که برنامه حل عددی جامع و کاملی در میان نرم افزارهایعلمی به شمار می آید . در مدل تحلیلی، سعی شده است تا حد امکان از توابع و ما ژولهای داخلی نرم افزار MATLABاستفاده شود . نتایج حاصل از این مدل تحلیلی شامل محاسبه پرتو سیستم ” آنتن دی پل نیم موج و کره دی الکتریک ” و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، محاسبه قدرت تلف شده در یک کره دی الکتریک، محاسبه امپدانس آنتن مجاور کره دی الکتریک و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی ودرپایان محاسبه پرتو تشعشعی آنتن دی پل در مقابل سر انسان