سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا اوشک سرائی – ک
لیلا اوشک سرائی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست . هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاه
محمد نقاش زادگان – دکترای مهندسی مکانیک – هیات علمی دانشگاه گیلان – دانشکده فنی

چکیده:

مسائل ز یست مح یطی که در نت یجه استفاده از سیستمهای تراکم ی ا یجاد شده است ، مارا به سو ی استفاده از سیستم های جایگزین هدا یت می کند . و به ا ین منظور با استفاده از یک مدل ریاضی مقدار انرژی خورش یدی قابل جذب برا ی اقل یم خشک ایران ( تهران ) و بهترین زاویه ها برای تنظیم کلکتور در ماه های گرم سال محاسبه شد .نتایج نشان م ی دهد که بهترین زاویه تنظیم برای کلکتورهای ثابت راستا ی شمال جنوب ( Ψ=۰)و شیب(Σ= ( ۱۵است .در این بررسی یک واحد آپارتمان به مساحتm² ۱۲۶به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و محاسبات س یستم
خورشیدی برا ی آن انجام شد . نتا یج بدست آمده نشان داد که برای تامین کل انرژی مورد نیاز برای ژنراتور در طول۲۴ ساعت به ۴۵ m²کلکتور خورش یدی صفحه تخت نیاز است . به دل یل عدم توجیه اقتصاد ی مقدار کلکتورها ی خورشیدی بدست آمده ، روش د یگری برا ی تعیین مقدار کلکتور مدنظر قرار گرفت، به ا ین صورت که مقدار کلکتورها به گونه ا ی محاسبه شد که در ساعاتی که جذب انرژ ی خورشیدی وجود دارد ا ین انرژ ی جوابگو ی انرژ ی مورد نیاز بر ای ژنراتور سیستم جذب ی باشد و با ا ین روش مقدار کلکتورها ی مورد نیازبهm² ۱۷ تقلیل یافت .
محاسبات نشان داد که با ا ین روش سهم انرژ ی خورشیدی از انرژی مورد نیاز ژنراتور سیستم جذب ی از % ۶۳ در ماه آوریل آغاز و به % ۳۳ در ماه سپتامبرختم می شود .