سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد غلامی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت
احد کاظمی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران ایران – تهران
مصطفی مدیری دلشاد – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران ایران – تهران

چکیده:

در سیستم های قدرت امروزی ، محاسبات حداکثر توان قابل انتقال ) ) ۱ TTC ، در برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم های قدرت به یکی از مسائل مهم و اساسی تبدیلشده است . یکی از راه های کاهش بار خطوط پربار، در نتیجه افزایش توان قابل انتقال، استفاده از ادوات FACTS است . در این مقاله روشی جهت بهبود قابلیت انتقال خطوط انتقال با استفاده از دو روش معیار عملکرد خط و آنالیز حساسیت پیشنهاد شده است . برای اینکار ابتدا با استفاده از حساسیت معیار عملکرد خط نسبت به پارامترهای کنترلی ، محل بهینهTCSCبرای افزایش TTCتعیین شده و برای محاسبه
قابلیت انتقال کل از آنالیز حساسیت استفاده شده است . در محاسبه قابلیت انتقال کل محدودیت های شبکه از قبیل محدودیت ولتاژ شین ها ، محدودیت ظرفیت حرارتی خطوط و محدودیت تولید نیروگاه ها مد نظر قرارگرفته و حداکثرتوان قابل انتقال با رعایت این محدودیت ها بدست آمده است . الگوریتم پیشنهادی برای یک سیستم نمونه، اجرا و تحلیل شده است و نتایج حاکی از تأثیر مثبت TCSC بر بهبود قابلیت انتقال کل می باشد .