سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام الدین مهرفر – کارشناس ارشد فیزیک دریا (مربی)
حسین مروتی – دانشیار دانشکده علوم دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
جلال داداش پور – کارشناس ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

با وجود سازه های دریایی متعدد در خلیج چابهار و موقعیت سوق الجیشی آن، محاسبه تنش باد در خلیج با در نظر گرفتن ضریب پسا، در این تحقیق بررسی می شود با مطالعه فراسنج های مختلف موثر بر تنش باد از قبیل سرعت وزش باد و ضریب بدون بعد محلی (ضریب پسا)، محاسبه تنش باد و ضریب پسا را در این خلیج براساس داده های سازمان هواشناسی و جدید ترین روابط ارائه شده انجام داده ایم. نتایج حاصل نشان میدهد در خلیج چابهار در سال ۲۰۰۵ میانگین ضریب پسا ( ۲-۱۰×۱/۳۹) و تنش باد ( Nm21/18×۱۰ -۱) بوده است. که در محاسبات دقیق تراز آب دریا برای طراحی سازه های دریایی بایستی لحاظ شود.