سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیژه مختاری دیزجی – استادیار گروه فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محبوبه رئیس دانایی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
معصومه گیتی – استادیار گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

بروز بیماری، میزان الاستیسیته بافت را تغییر می دهد. توسط بررسی های پاتولوژیکم و روشهای تصویر برداری معمول می توان نوع ضایعه را تشخیص داد. در تحقیق حاضر، میزان الاستیسیته بافت سالم پستان، تغییرات فیروکسیتیک و میکروکلسیفیکاسیون به طریق غیر تهاجمی، در شرایط in vivo و با استفاده از امواج فراصوتی محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد ۳۷۱ تصویر سونوگرافی از ۶۸ بیمار به صورت in vivo در گامهای فشار متوالی و معین (۱۰mmHg) ثبت گردید. با ثبت تصاویر سونوگرافی بافت پستان نرمال، ضایعات فیبروکیستیک و میکروکلسیفیکاسیون در گام های فشار متوالی (تنش)، میزان جابجایی نسبی (کرنش) بافت و ضایعات توسط الگوریتم فلوی نوری، محاسبه شد. نسبت تنش به کرنش معرف مدول یانگ گروههای مورد بررسی است. آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) نشان داد که بین مدول یانگ گروههای نامبرده اختلاف معنی داری در کلیة فشارهیا مورد بررسی وجود دارد (P<<0.005)، به عبارت دیگر توسط روش فوق می توان ضایعات را از بافت نرمال متمایز ساخت. این روش به دلیل هزینه کم و عدم استفاده از پرتوهای یونیزان و نیز بلادرنگ بودن تصاویر سونوگرافی مورد توجه و تحقیق بسیاری قرار گرفته، به طوری که می تواند به عنوان روش غربالگری در بررسی توده ها و ضایعات پستانی پیشنهاد شود.