سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی کارخانه چی – دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده فنی مهندسی
فریبرز پرندین –
محسن علیایی –

چکیده:

دراین مقاله لیزرنیمه هادی کلیدزنی Q- غیرفعال (Passive Q-Switching ازنوع stripe را تحلیل و پارامترهای آن را محاسبه می کنیم ابتدا ممدل ریاضی اینگونه لیزرها را به دست آورده و سپس به روش تحلیلی معادلات را حل می کنیم معادلات شامل سه معادله غیرخطی می باشد که تغییرات حاملها و فوتونها را بیان میکند درحل معادلات دوحالت را درنظر میگیریم یک حالت زمانی است که لیزردرحالت ایجاد پالس نوری بوده و مشخصات لیزرشامل پهنای پالس و تعداد فوتونهای تولید شده را به دست می آوریم حالت دیگر زمانی است که لیزرپالس نوری تولید نمی کند با استفاده ازدو حالت فوق می توان فرکانس تکرار پالسهای نوری و چگالی جریان آستانه و نیز چگالی حاملها را درنقطه استانه بدست آورد سپس تاثیر مقادیر جریان نرمالیزه شده و پارامترهای لیزر را برروی مشخصات خروجی لیزربررسی می کنیم.