سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسام الدین فاتحی – کارشناس ارشد پیشرانش، پژوهشکده شهید یزدانی
علیرضا رمضانی – کارشناس ارشد پیشرانش، پژوهشکده شهید یزدانی

چکیده:

ناپایداری احتراق فرکانس بالا حاصل همگیری فرآیند احتراق نوسانی با دینامیک گاز محفظه است . شبیه سازی فرآیند احتراق به دلیل تعدد پروسه ها و پیچیدگی های موجود در آنها بسیار مشکل است . تئوری زمان تاخیر منتسب به کروکو پاسخ احتراق به نوسانات فشاری را با استفاده از دو پارامتر کلیدی زمان تاخیر حساس و اندیس فشار بیان می کند . این پارامترها در گذشته از طریق آزمایشات تجربی بدست می آمدند . پژوهش حاضر با هدف محاسبه تئوری دو پارامتر مذکور انجام شده است . روش تئوری بکار رفته برمبنای مدلسازی اثر فشار بر احتراق نوسانی قطره استوار است . با توجه به اینکه معمولاًمرتبه زمانی فرآیند تبخیر نسبت به دیگر فرآیندها در پروسه احتراق بیشتر است، از تبخیر نوسانی به عنوان نماینده احتراق نوسانی قطره استفاده می شود . با استفاده از معادلات حاکم بر حرکت قطره در محفظه ای با نوسانات اکوستیکی، نرخ تیخیر نوسانی یک تک قطره بدست می آید . نرخ تبخیر آرایه ای از قطرات تولیدی یک انژکتور با استفاده از جمع نرخ تبخیر هر یک از قطرات آن آرایه با در نظر گرفتن زمان پاشش به محفظه محاسبه می گردد . با استفاده از روابط بدست آمده برای نرخ تبخیر نوسانی و نوسانات فشار، تابع پاسخ احتراق استخراج شده و از مقایسه آن با تابع پاسخ توصیف شده توسط تئوری زمان تاخیر، دو پارامتر کلیدی زمان تاخیر حساس و اندیس فشار محاسبه می گردد . نتایج بدست آمده، تطابق نسبی خوبی با نتایج موجود در مراجع دارد