سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مهدوی –
طه کوهرخی –
بهناز کوزه گر کالجی –
بنت الهدی جلالی –

چکیده:

سطح مقطع همجوشی Ϭf ، و آهنگ واکنش،( ϬV) ، برای واکنش هسته های سبک در انرژی های زیر سد کولنی به طریق مدل پتانسیلیک بعدی، محاسبه شده است. تطابق خوب نتایج حاصل با محاسبات ارائه شده در مراجع تائیدی بر کارآئی مدل برای محاسبه سطح مقطح واکنش هسته های سبک و متوسط می باشد.