سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر قدسی – گروه فیزیک دانشگاه مازندران
فاطمه پاکدل –

چکیده:

یکی از مدلهای رایج برای محاسبه پتانسیل کل در بر هم کنش یون سنگین Double Folding Model(D.F.M.) است. بر هم کنش نوکلئون- نوکلئون نقش مهمی در محاسبه این مدل ایفا می کند. در بیشتر مطالعاتی که به وسیله این مدل انجام شده اند بخش تبادلی ١ پتانسیل هسته ای به نیروی نوکلئون- نوکلئون Zero-range تقریب زده شده است. این تقریب نمی تواند همه جوانب خواص بر هم کنش را توضیح دهد بنابراین ما در این مقاله D.F.M را برای محاسبه بخش تبادلی پتانسیل هسته ای با استفاده از روش بسط ماتریس چگالی اصلاح کرده ایم. پتانسیل هسته- هسته برای واکنش هم جوشی ۲۰۹Bi -16O ، و ۱۶O-144Nd و ۱۶O-144Smبا استفاده از فرمالیزم اصلاح شده D.F.M محاسبه شده ا ند. همچنین نتایج بدست آمده برای سطح مقطع همجوشی توافق بهتری را با داده های تجربی به خصوص در انرژی های زیر سد هم جوشی نشان می دهند.