سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهریار بایگان – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
مهدی احمدیان شالچی – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

ماتریس T نوکلئون-نوکلئون مستقیماٌ به صورت تابعی از زاویه پراکندگی و تکانه، برای پتانسیل AV18 محاسبه و مطالعه میگردد. برای این منظور یک فرمولبندی سه بعدی در فضای تکانه با در نظر گرفتن اسپین و ایزواسپین ارائه میشود و معادله لیپمن-شوئینگر حل میگردد. در نهایت با استفاده از ماتریس T سطح مقطع دیفرانسیلی محاسبه میگردد.