سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم شادی – کارشناس مسئول دفتر مهندسی و نظارت شرکت رجاء

چکیده:

ابعاد وسایل نقلیه ریلی و فضای پوشیده توسط آن بدلیل حرکتهای مختلف آن نسبت به مرکز خط و همچنین ابعاد سازه های کنار خط و فاصله آنها با مرکز دو خط مجاور در امور سیر و حرکت بسیار مهم هستند ، زیرا اگر آنها بدرستی انتخاب نشوند ممکن است باعث بروز سوانح ناشی از برخورد وسایل ریلی به سازه های کنار خط و یا به یکدیگر شوند . به عبارت دیگر لازم است که یک هماهنگی و سازگاری بین وسایل ریلی و محدوده سازه های کنار خط و فاصله دو خط مجاور وجود داشته باشد .بنابراین پروفیلی به نام پروفیل مرجع در مقررات UIC اتحادیه بین المللی راه آهنها ) تعریف گردیده است . درسالهای گذشته این پروفیل ، استاتیکی بود و از پارامترهای استاتیکی پیروی می کرد تا اینکه در سال ۱۹۹۱ پروفیل سینماتیکی در مقرراتUIC جایگزین آن شد که بسیار دقیق تر می باشددر راه آهن ایران هنوز پروفیل مرجع استاتیکی استفاده می گردد ، لذا در این مقاله پروفیل مرجع استاتیکی برای خطوط راه آهن ایران با توجه به مقرراتUIC و مشخصات خطوط ایران محاسبه گردیده است و امید است که در راه آهن ایران مورد استفاده قرار گیرد