سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

روح اله قیصری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
محمدرضا اسکندری – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز،شیراز

چکیده:

سیستم های متقارن ناپایدار ppm و ddm به عنوان یونهای میانی واکنش , در برخورد اتم های میونی برانگیخته با ایزوتوپهای هیدروژن تشکیل می شوند . گسیختن هر یون کانالهای جدیدی را برای انتقال میون از تراز ۲ به ایجاد می کنند . با در نظر گرفتن کوانتش میدان الکترومغناطیسی و بکارگیری توابع موج جدید , المانهای ماتریسی براحتی انتگرال گیری می شوند . در این روش بکمک حالتهای نمایشی ادیاباتیک , پهنای واپاشی فوتونی برای بعضی از ترازهای ممکن یونهایmppو mdd محاسبه عددی می شوند . آه نگ تغییر تراز همراه با تولید اشعه ایکس در گسیختن هر دو یون تقریبا برابرند