سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی ملک ثابت – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضو باشگاه پژوهشگرا
محمدرضا محمدرضا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد رجالی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

چکیده:

از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثر خانواد ه های اصلی گیاهان زراعی همزیستی داشته و به طور قابل ملاحظه ای بر رشد گیاهان اثر می گذارند( ١)، به همین جهت امروز توجه زیادی به نقش بالقوه این قارچ ها در تولید محصولات زراعی به عمل می آید . قارچهای میکوریز نقش کلیدی در چرخه عناصر مختلف غذایی در اکوسیستم دارند،و مدیریت خوب این همزیستها موجب کاهشمصرف کودهای شیمیایی می شود( ٢). هدف این تحقیق ، مقایسه سوی ه های میکوریزایی با تعدادی از ارقام گندم از نظر سنجش کارآیی جذب عناصر ماکرو(NPK) میباشد.