سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمجتبی موسوی نائینیان – تهران – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی مکانیک
مصطفی مافی – تهران – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران
مجید عمیدپور – تهران – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران

چکیده:

روش جداســازی کرایجنیــک (Cryogenics) ، روش متــداول جداسازی اتیلن و پروپیلن از مخلـوط گازهـای کراکینـگ در واحدهای اولفین می باشد . این روش به بار برودتی زیـادی در سطح دمائی بسیار پائین نیاز دارد لذا اسـتفاده از سی سـتم هـای خنککاری دماپائین در واحدهای اولفین جهت تامین بـرودت در سطوح دمائی پائین، معمول میباشد . بـا توجـه بـه مقـادیر بالای برودت موردنیاز برای جداسازی نهـائی محصـولات در واحد اولفین، طراحی بهینه سیستم خنک کاری دماپائین واحد اولفین، یکی از پارامترهای تاثیرگذار د ر بهینه سازی کل واحد میباشد . اولین گام در جهت بهینه سازی سیسـتم خنـک کـاری دماپائین، محاسبه کار برگشتپذیر سیستم می باشد . در مطالعـه حاضر روشی برای محاسبه کار برگشت پـذیر سیسـتم خنـک – کاری دماپائین ارائه شده است . با استفاده از ایـن روش، تـوان برگشتپذیر مورد نیاز س یستم خنک کاری واحد اولفین تبریـز حدود ۲۱۵۰kw محاسبه شده اسـت کـه بـا مقایسـه بـا تـوان مصرفی واقعی سیستم، راندمان اگزرژیک آن ۳۰٫۸۸% بدسـت می آید . پائین بودن راندمان اگزرژیک، نشان از وجود پتانسیل بالای بهینهسازی در سیستم خنککاری واحد اولفین تبریز دارد