سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه دینی – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران
سینا خراسانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در بسیاری از مطالعات محصور سازی پلاسمای توکامک از مدل مگنتو هیدرو دینامیک ایده آل استفاده شده است. بر این اساس جملات خطی در نظر گرفته میشوند و از پدیده های غیر خطی صرف نظر میگردد. ما در اینجا به بررسی تعادل پلاسمای توکامک با استفاده از معادله گراد-شفرانف میپردازیم و از مدل تعادلی و دستگاه مختصات مناسب استفاده میکنیم. برای اولین بار نشان میدهیم که حل تحلیلی معادله گراد-شفرانف در تقریب خطی توسط ادغام روشهای پریشیدگی و توابع گرین بصورت صریح قابل دستیابی است. درتقریب توکامک با سطح مقطع دایروی و نسبت منظر بزرگ به رفتار مورد انتظار دست مییابیم. سپس با توجه به داده های توکامک دماوند با دسترسی به تابع شار مغناطیسی پروفیل های مربوط به ضریب ایمنی و چگالی جریان چنبرهای را محاسبه و نمودارهای لازم را ارائه میدهیم. این اطلاعات در مطالعات بعدی چون بررسی پایداری توکامک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.