سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خسرو نادران طحان – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد شیشه ساز – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی گودرزی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

برای محاسبه کرنش های پلاستیک تحت بارگذاری های دوره ای، مدل ریاضی سخت شوندگی آرمسترانگ – فردریک در نظر گرفته شده است. برنامه کامپیوتری نوشته شده تا بتوان کرنش های جزیی پلاستیک، کرنش جزیی موثر و کرنش تجمعی را در هر نقطه از جسمی با خاصیت سخت شوندگی سینماتیک، در صورتی که تانسور تنش در آن نقطه معلوم باشد، به ازای هر افزایش در تانسور تنش، محاسبه نمود. برنامه هم چنین نموهای تانسور انتقال مرکز سطح تسلیم یا تانسور تنش برگشتی و مقادیر کل آن را برآورد می کند تا بتوان تابع تسلیم را در هر مرحله از بارگذاری ارزیابی نموده و سپس نمودار تنش موثر-کرنش موثر را برای بارگذاری های یکنوا و دوره ای رسم نمود. تاثیر مقادیر متوسط و دامنه بارگذاری ها بر رشد یا توقف کرنش های پلاستیک بررسی شده است. برنامه به گونه ای نوشته شده که تانسور تنش یا کرنش چند محوری را در بارگذاری های کنترل بار یا کنترل تغییر شکل به عنوان ورودی می پذیرد.