سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا رحمانیان شهری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران
محسن عدالت – دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

حداقل فشار امتزاجی (MMP) یک پارامتر مهم در فرآیندهای تزریق گاز به صورت امتزاجی در مخازن نفتی تلقیمی گردد . روش ارائه شده در این مقاله برای تخمینMMP بر مبنای تحلیل پایداری فازی استوار است و شامل ،الگوریتم سریع و قدرتمندی است به نحوی که افزایش تعداد سازنده ها در نفت و همچنین گاز تزریقی تغییر چندان محسوسی در روند و حجم محاسبات نمی گذارد و در عین حال دقت آن در موارد آزموده شده از سایر روشهای محاسباتی متداول بهتر است. در این روش معادلات مربوط بهC سازنده، در محیط متغیرهای کاهیده به راحتی بهm) m حداکثر ۶) معادله کاهش می یابند بدون آنکه تغییری در دقت انجام محاسبات اتفاق بیافتد . مشکل انجام محاسبات فازی، وجود نقاط متعدد مینیمم در تابع انرژی آزاد گیبس و همچنین مشکل حل معادلات غیر خطی
راچفورد-رایس مخصوصا در نزدیکی نقطه بحرانی است که در روش ارائه شده مرتفع گردید ه اند.