سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پیمان رضاییان – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، اصفهان، انجمن علمی دانشجویی گروه فیزیک د
سعید جلالی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، اصفهان، مرکز پژوهش دانش و فناوری نانو، دا
حامد امینی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، اصفهان، انجمن علمی دانشجویی گروه فیزیک د

چکیده:

در این مقاله ثابتهای الاستی ک سریم با استفاده از کد محاسباتی WIEN2k به روش امواج تخت بهبود یافته بعلاوه اوربیتال های موضعی با پتانسیل کامـل (FP-APW+lo) بر اساس نظریه ی تابعی چگالی (DFT) و اعمال تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) برای انرژی تبادلی – همبـستگی محاسـ به شـده اسـت . بـرای تعیین این ثابتها از مشتقات مرتبه دوم انرژی نسبت به پارامترهای شبکه با تبدیل ساختار اولیه ( مکعب سطح مرکز دار ) به ساختار تتراگونالی مرکزدار اسـتفاده شـده است