مقاله محاسبه Cut-off point مناسب براي آزمون ELISA جهت تشخيص بروسلوز انساني در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۰ منتشر شده است.
نام: محاسبه Cut-off point مناسب براي آزمون ELISA جهت تشخيص بروسلوز انساني در ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلوز
مقاله ELISA ،cut-off point
مقاله ويژگي
مقاله حساسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سودبخش عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي عبدالباقي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيبي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي كوچك حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي جاويد غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در اين مطالعه ما روايي آزمون ELISA را در تشخيص بروسلوز مورد بررسي قرار داده و با تعيين دقيق cut-off point  براي ELISA حساسيت و ويژگي اين آزمون را مشخص كرديم.
روش بررسي: در اين مطالعه ما ۵۶ مورد قطعي بيماري بروسلوز را براساس نتيجه كشت خون و سرولوژي جمع آوري و همراه با ۱۲۶ مورد كنترل شامل ۷۳ فرد سالم و ۵۳ بيمار تب دار غيربروسلوزي مورد مطالعه قرار داديم. مقادير IgG و IgM به روش ELISA در گروه شاهد و بيمار تعيين و به وسيله نمودار Box plot و ROC Curve مورد مقايسه قرار گرفت. مقاديري از IgG و IgM كه ماكزيمم حساسيت و ويژگي را داشت به عنوان cut-off opint تعيين گرديد.
يافته ها: ۱۹ بيمار كشت خون مثبت از نظر بروسلا ملي تنسيس و ۵۴ بيمار تيتر سرولوژي ۱٫۱۶۰ و بالاتر داشتند. نمودار Box plot درجه بالاي پراكندگي مقادير IgG و IgM را در بيماران مبتلا به بروسلوز نسبت به كنترل سالم و كنترل تب دار نشان داد. البته مقادير IgM در بيماران و افراد گروه شاهد تا حدي با يكديگر همپوشاني داشتند. منحني ROC روايي و قابليت اعتماد ELISA را در تشخيص بيماري بروسلوز نشان داد. سطح زير منحني در مورد IgG بيشتر از IgM بود. در نهايت حساسيت و ويژگي ELISA IgO و ELISA IgM در چند cut-off point محاسبه گرديد.
نتيجه گيري ELISA :به خصوص ELISA IgG آزمون قابل اعتمادي براي تشخيص بيماري بروسلوز است. در مورد ELISA IgG  (بيشترين حساسيت %۹۲٫۹ و ويژگي (%۱۰۰) به ترتيب در cut-off point برابر IU/ml 10 وIU/ml 50 ديده مي شود.