سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شیرین بیرانوند – دانشجوى کارشناسى گروه مهندسى نقشه بردارى دانشگاه اصفهان
وهاب نفیسى – کارشناس ارشد ژئودزى و عضو هیات علمى گروه مهندسى نقشه بردارى دانشگاه

چکیده:

یکى از منابع عمده خطا در تعیین موقعیت با استفاده از GPS تاخیر یونسفرى است که به فرکانس موج ارسالى بستگى داشته و در نتیجه با استفاده از گیرنده هاى دو فرکانسه میتوان تاثیر آنرا حذف کرد. براى استفاده گیرنده هاى تک فرکانسه، ضرایبى در پیام ناوبرى ماهواره در نظر گرفته شده است. این ضرایب روزانه تغییر کرده و با استفاده از روابطى، خط ا ى یونسفر را ارائه میکنند. به دلیل غیر قابل پیش بینى بودن تغییرات یونسفر، انتظار میرود که مدل یونسفرى بر اساس این ضرایب، حداکثر ٥٠ % خطا را حذف کند. از طرف دیگر ممکن است همه گیرنده ها امکان دریافت و آشکارسازى این ضرایب را نداشته باشند. یکى دیگر از منابعى که اطلاعاتى در مورد خطاى یونسفر ارائه میدهد IGS موسسات وابسته) است که ) TEC را با استفاده از مشاهدات انجام شده در ایستگاههاى مربوطه محاسبه نموده و با یک فاصله زمانى ٣ تا ٧ روزه به صورت فرمت IONEX در اختیار استفاده کنندگان قرار میدهد. این اطلاعات علاوه بر این تاخیر زمانى ممکن است براى همه مناطق داراى دقت کافى نباشد. براى رفع این مشکلات و محاسبه و ارائه تاخیر یونسفرى با استفاده از گیرنده تک فرکانسه، روش و الگوریتمى مورد استفاده قرارگرفته که براساس مشاهدات کد وفاز موج حامل میباشد. با استفاده از مشاهدات گیرنده تک فرکانسه دوازده کاناله System500 در ایستگاه GPS دانشگاه اصفهان، روش فوق مورد بررسى قرار گرفته و نتایج حاصله با نتایج ارائه شده توسطIGS و محاسبه شده بر اساس ضرایب موجود در پیام ناوبرى مقایسه شده است.