روش EVM

 یکی از تکنیک های بسیار مهمی که در طی سه دهه اخیر، محاسبیه پیشرفت واقعی پروژه و یا به عبارتی بهتر برای مدیریت جامع و یکپارچه پروژه مورد استفاده قرار گرفته است، تکنیک مدیریت ارزش کسب شده (EVM) میباشد، از نظر EVM موضوع هزینه پروژه مهمترین مبحثی است که در مدیریت پروژه می بایست بیش از هر موضوع دیگری به آن توجه کرد و مباحث دیگر را حول آن در نظر گرفته و مدیریت نمود . امروزه مساله مدیریت هزینه جامع و صحیح پروژه شامل برنامه ریزی منابع برآورد هزینه ها، بودجه بندی و کنترل هزینه به یکی از دغدغه های اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژه ها تبدیل شدہ است۔ برای بکارگیری ارزش کسب شده به یک برنامه مبنا (ارزش برنامه ای) احتیاج داریم که این برنامه به مفهوم یکپارچه سازی محدوده و منابع تخصیص داده شده پروژه می باشد، بطوریکه در یک چهارچوب زمانی از عملکرد پروژه تنظیم شده باشد . تا به این روز هیچ تکنیکی مانند تکنیک ارزش کسب شده یافت نشده است که بتواند محدوده، هزینه و زمان بندکی پروژه را با هم یکپارچه نماید. شاید قویترین دلیل برای بکارگیری ارزش کسب شده در شرکت ها و صنایع مختلف، قابلیت توانمند ساختن مدیر پروژه با استفاده از ارزش کسب شده برای پیش بینی هزینه نهایی (احتمالی) و نتایج زمان بندی پروژه می باشد.

تیم مدیریت پروژه با بکارگیری روش مدیریت ارزش کسب شده قادر خواهند بود که وضعیت های هزینه و زمان بندی پروژه را پس از پیشرفت ۱۵ درصدی از محدوده کار مورد توافق در قرارداد پروژه، مشخص نمایند برای روشن شدن وضعیت پروژه، مسائل و مشکلات آن نمی توانیم تا میزان پیشرفت ۹۰ درصدی منتظر بمانیم و آنگاه اقدام اصلاحی اتخاذ کنیم چراکه برای انجام این کار دیگر فرصتی باقی نمانده منابع پروژه مصرف گردیده اند . در واقع ارزش کسب شده به هلیریستا پروژه پیام “هشدار سریع  را برای اتخاذ اقدام اصلاحی مقتضی صادر می نماید که با مدیریت  با یک حرکت ” واکنش سریع ” بر روی نتایج نهایی پروژه چه از نظر هزینه و چه از نظر زمان تاثیر خواهد گذاشت .

برمبنای ارزش کسب شده می توانیم مقدار منابع مورد نیاز را تا زمانی که کل پروژه تکمیل شود، پیش بینی نمود و مقدار جدیدی به نام ” برآورد اتمام” (EAC) برای پروژه به طور آماری محاسبه نمود که از ” بودجه ی اتمام” (BAC) اولیه پروژه بیشتر است و این مفهوم را می توان به طور شماتیک در شکل زیرملاحظه نمود .