تصفیه خانه فاضلاب

روش هایی که می توان براي جمع آوري و دفع فاضلاب مورد استفاده قرار دارد عمـدتا بـه دو روش کلـی جمـع آوري و دفع درمحل (onsite-disposal) و دفع دور ازمحل تقسیم بندي می شود. از روش هاي دفع در محل مـی تـوان بـه چـاه هاي جذبی و یا تراشنه هاي جذب و مخازن ذخیره اشاره کرد که در این روش نیاز چندانی به احداث جمع آوري فاضلاب نمی باشد. در روش هاي دفع دور از محل، فاضلاب بعد ازجمع آوري توسط یکی از سیستم هاي متعارف و یا غیر متعارف محل تصفیه خانه یا محل دفع نهایی هدایت می شود.

تصفیه خانه هاي متمرکز

چنانچه از مفهوم کلمه متمرکز نیز مشخص می باشد این نوع سیستم ها داراي یک شبکه به هم پیوسته در کل اجتمـاع می باشد که نهایتا توسط یک یا چند خط انتقال به طرف یک تصفیه خانه هدایت می شو و بعد از تصفیه، کل پـساب بـه استفاده خاص می رسد. در این سیستم، شبکه جمع آوري می تواند بصورت ثقلی یا تحت فشار باشد.

محاسن کلی این روش عبارتند از :

  • کاهش هزینه هاي اجرایی
  • کاهش هزینه هاي بهره برداري
  • استفاده از نیروهاي متخصص کمتر در زمان مدیریت بهره برداري به لحاظ وجود یک مرکز جهت تصفیه معایب کلی این روش نیز عبارتند از :
  • طولانی شدن زمان اجراي کل سیستم
  • عدم اجراء تمام سیستم به علت عدم تخصیص اعتبارات مالی
  • عدم رضایت مردم از طولانی شدن طرح ها و همچنین از عدم بهره برداري از تاسیسات اجرا شده.
  • مشارکت نکردن مردم بعلت عدم رضایت از طرح هاي در دست اجرا
  • افزایش ریسک مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی در نتیجه بروز حوادث غیر مترقبه